Akrylan butylu (BA)

Nazwa handlowa produktu: Akrylan butylu (BA)

Nazwa chemiczna związku: kwasu akrylowego ester butylowy

Synonimy: kwasu 2-propenowego ester etylowy; propenian butyl; 1-butylacrylate; Butylacrylate; n-Butyl propenoate; propenoicacid butylester; Acrylic Acid Tert-Butyl Ester, Butyl acrylate, Butyl prop-2-enoate, n-Butyl acrylate, Butyl ester of acrylic acid, Butyl-2-propenoate

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna, łatwopalna ciecz o charakterystycznym gryzącym zapachu; polimeryzuje pod wpływem światła, tlenu, temperatury i nadtlenków; w warunkach normalnych polimeryzuje samorzutnie i ulega rozkładowi; gwałtownie reaguje z utleniaczami

Zastosowanie surowca: Akrylan butylu stosowany jest do produkcji polimerów akrylowych i żywic. Jest substratem lub półproduktem w syntezach organicznych a także jednym ze składników mieszanin akrylowych wykorzystywanych jako substancja wiążąca w przemyśle skórzanym, tekstylnym, papierniczym oraz przy produkcji farb i lakierów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Narażenie na działanie par akrylanu butylu może powodować podrażnienie błon śluzowych nosa, oczu, skóry i dróg oddechowych. Kontakt z cieczą wywołuje podrażnienie skóry i poparzenie oczu. Głównymi skutkami przewlekłego narażenia zawodowego na akrylan butylu są: bóle głowy, kaszel, dyskomfort, przekrwienie błon śluzowych oczu i skóry. Odnotowano także przypadki kontaktowego alergicznego zapalenia skóry.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C7 H12 O2
Gęstość: 1,01 g/cm³
Numer CAS: 141-32-2
Numer WE/EINECS: 205-480-7
Numer indeksowy: 607-062-00-3