Dietyloamina (DEA)

Nazwa handlowa produktu: Dietyloamina

Nazwa chemiczna związku: N-etyloetanoamina

Synonimy: Dwuetyloamina

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna łatwopalna ciecz o zapachu amoniaku. Dobrze rozpuszczalna w wodzie oraz etanolu.

Zastosowanie surowca: jako czynnik antykorozyjny, przy produkcji gum, farb, leków i żywic.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: działa toksycznie w kontakcie ze skórą, powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, może powodować podrażnienia dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C4H11N
Gęstość: 0,707 g/cm3
Numer CAS: 109-89-7
Numer WE: 203-716-3