ETOKSYPROPANOL (EP)

Nazwa handlowa produktu: Etoksypropanol (EP)

Nazwa chemiczna związku: 1-etoksypropan-2-ol

Synonimy: 1-etoksy-2-propanol, 1-etoksy-2-hydroksypropan, eter etylowy glikolu propylenowego, Ethoxypropanol, 1-Ethoxy-2-propanol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o łagodnym, eterowym zapachu; substancja lotna, łatwopalna, dobrze mieszalna z wodą

Zastosowanie surowca: Etoksypropanol wykorzystywany jest głównie w syntezie organicznej. W przemyśle farb i lakierów stosowany jest jako rozpuszczalnik a we fleksografii jako inhibitor procesu wysychania farb.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Ma działanie toksyczne na narządy docelowe, działa drażniąco na oczy. Może powodować uczucie senności bądź zawroty głowy a także nieznaczne podrażnienie skóry. Wdychanie par EP może skutkować podrażnieniem dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny:C5 H12 O2
Gęstość:0,887 g/cm3
Numer CAS: 1569-02-4
Numer WE/EINECS: 216-374-5
Numer indeksowy: 603-117-00-8