Fenol (PHE)

Nazwa handlowa produktu: Fenol (PHE)

Nazwa chemiczna związku: Fenol, Hydroksybenzen

Synonimy: Fenol, Hydroksybenzen, Phenol, Karbol, Kwas Karbolowy, Benzenol, Kwas Fenylowy, Kwas Fenowy.

Właściwości chemiczne i fizyczne: Czysty jest bezbarwnym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszczalny w wodnych roztworach mydeł i w rozpuszczalnikach organicznych. Wodne roztwory fenolu, w przeciwieństwie do obojętnych alkoholi, mają słabe właściwości kwasowe.

Zastosowanie surowca: Produkcja żywic fenolowo-formaldehydowych, leków, detergentów, herbicydów, fungicydów i barwników. Bezpośrednio z fenolu syntezuje się cykloheksanon – półprodukt do wytwarzania m.in. poliamidów (poprzez kaprolaktam). Był używany w roztworze wodnym jako środek bakteriobójczy. Wodny roztwór fenolu używany był do dezynfekcji pomieszczeń.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Silnie toksyczny i żrący. Działa bardzo niszcząco na błony śluzowe i drogi oddechowe. Podejrzewa się, że może powodować wady genetyczne.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C6H6O
Gęstość: 1,07 g/cm³
Numer CAS: 198-95-2
Numer WE/EINECS: