Izobutanol (IBA)

Nazwa handlowa produktu: Izobutanol (IBA)

Nazwa chemiczna związku: 2-metylo-1-propanol

Synonimy: alkohol izobutylowy; Isobutyl alcohol; Isobutanol; 2-methyl-1-propanol; 2-methyl propanol; 2-methylpropan-1-ol

Właściwości chemiczne i fizyczne: przezroczysta, bezbarwna ciecz o charakterystycznym, słodkim, lekko zatęchłym zapachu.

Zastosowanie surowca: Izobutanol jest odczynnikiem stosowanym w syntezach organicznych. Jest on również stosowany do produkcji katalizowanego lipazą biodiesla, będącego alternatywnym źródłem energii. Wykorzystywany jako surowiec do produkcji żywic melaminowo i mocznikowo-formaldehydowych (jako rozpuszczalnik lub czynnik butylujący), środków pomocniczych dla rolnictwa (butyloaminy), dodatków flotacyjnych, oraz eterów glikoli etylenowego i propylenowego. Izobutanol jest stosowany do produkcji pochodnych estrów, używanych jako plastyfikatory w produkcji tworzyw, gum, dyspersji oraz jako rozpuszczalniki i środki zapachowe. Surowiec do produkcji octanu izobutylu, który jest stosowany w produkcji lakierów i podobnych powłok (m.in. jako rozpuszczalnik, w celu poprawienia ich płynności i zmniejszenia lepkości, jako czynnik zapobiegający tworzeniu się zmętnień i pozostałości olejowych – np. na malowanych powierzchniach), w przemyśle spożywczym jako dodatek smakowy, w przemyśle samochodowym: jako dodatek do paliwa zapobiegający oblodzeniu się gaźnika oraz dodatków antykorozyjnych. Stosowany jest również jako czynnik ekstrahujący w produkcji leków i produkcji związków organicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: W kontakcie z oczami może powodować łzawienie i spowodować oparzenia, zaś w kontakcie ze skórą powoduje przekrwienia i delikatny rumień. Wdychanie oparów może działać drażniąco na drogi oddechowe. Wysokie stężenia może powodować nudności, zawroty głowy, bóle głowy i otępienie.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C4 H10 O
Gęstość: 0,802 g/cm³
Numer CAS: 78-83-1
Numer WE/EINECS: 201-148-0
Numer indeksowy: 603-108-00-1