Kwas adypinowy (ADA)

Nazwa handlowa produktu: Kwas adypinowy

Nazwa chemiczna związku: kwas heksano-1,6-diowy

Synonimy: Kwas heksanodiowy; kwas butano-1,4-dikarboksylowy; Adipic acid; 1,6-Hexanedioic acid; 1,4-Butanedicarboxylic acid; Butane-1,4-Dicarboxylic Acid; Dicarboxylic Acid C6; E355

Właściwości chemiczne i fizyczne: krystaliczny, biały, bezwonny proszek; nierozpuszczalny w wodzie ale rozpuszczalny w alkoholach, eterach i acetonie; palny

Zastosowanie surowca: Monomer kwasu adypinowego używany jest przy produkcji poliuretanów, zaś estry używane są jako plastyfikatory przy produkcji PVC. W przemyśle chemicznym kwas adypinowy wykorzystywany jest jako półprodukt w syntezie poliamidów, np. do produkcji nylonu i polioli poliestrowych. ADA jest składnikiem środków owadobójczych, klejów, zmiękczaczy i smarów. Zastosowanie w przemyśle spożywczym to m.in.: składnik proszków do pieczenia, nadzień i polew czy środek żelujący w wyrobach ciastkarskich i piekarniczych. W branży kosmetycznej pełni rolę regulatora pH, buforu, spulchniacza, substancji pomocniczej i maskującej. ADA stosuje się także w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie oparów wywołuje podrażnia błon śluzowych dróg oddechowych, kaszel i kichanie. Kontakt z cieczą działa drażniąco na oczy oraz wysusza skórę a w skrajnych przypadkach może powodować jej zapalenie.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₆ H₁₀ O₄
Gęstość: 1,36 g/cm³
Numer CAS: 124-04-9
Numer WE/EINECS: 204-673-3
Numer indeksowy: 607-144-00-9