Metakrylan metylu (MMA)

Nazwa handlowa produktu: Metakrylan metylu (MMA)

Nazwa chemiczna związku: 2-metyloprop-2-enian metylu

Synonimy: Ester Metylowy Kwasu Metakrylowego; 2-Methacrylic Acid Methyl Ester; Methyl Methacrylate; Methyl Methacrylate Monomer; Methacrylic Acid Methyl Ester; Methyl A-Methylacrylate; Methyl 2-Methyl-2-Propenoate; Methyl 2-Methylpropenoate; Monocite Methacrylate Monomer

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o ostrym owocowym zapachu, słabo rozpuszczalna w wodzie

Zastosowanie surowca: Metakrylan metylu monomer używany do produkcji polimetakrylanu metylu (PMMA, plaksiglas) a także kopolimeru ze styrenem MBS, który jest używany jako modyfikator PVC. Wykorzystywany jest w licznych syntezach organicznych. Jest składnikiem farb i lakierów (w tym: zewnętrznych lateksowych farby emulsyjnych), żywic akrylowych, powłok i impregnatów. Przemysł automotive i konstrukcje zużywają ok. 80% całkowitego zapotrzebowania na MMA (80%). MMA znalazł także zastosowanie w kosmetykach, protetyce dentystycznej jako stomatologiczne materiały wypełnień zębowych oraz chirurgii jako cement kostny.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Metakrylan metylu działa drażniąco na drogi oddechowe oraz skórę w postaci par. Jest silnym alergenem. W wyniku wdychania może powodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych, m.in. zapalenie śluzówki nosa, stan zapalny, martwicę, zwyrodnienie, a nawet utratę nabłonka węchowego. Po wchłonięciu przez płuca, przewód pokarmowy lub skórę jest metabolizowany w organizmie do kwasu metakrylowego.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₅ H₈ O₂
Gęstość: 0,936 g/cm³
Numer CAS: 80-62-6
Numer WE/EINECS: 201-297-1
Numer indeksowy: 607-035-00-6