Metoksypropanol (MP)

Nazwa handlowa produktu: Metoksypropanol (MP)

Nazwa chemiczna związku: 1-Metoksy-2-propanol

Synonimy: Methoxypropanol; 1-Methoxypropan-2-ol; 1,2-Propylene Glycol 1-Monometylether;  1,2-Propyleneglycol-1-Methyl Ether; 1-Methoxy-2-hydroxypropane; 1-Methoxy-2-Propanol; 1-Methoxypropan-2-Ol; Methyl Propasol; Methyl Proxitol; A-Propylene Glycol Monomethyl Ether; α-Propylene glycol monomethyl ether; Propyleneglycol monomethyl ether; Propylene glycol methyl ether, PGME, Dowanol PM

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz o wyczuwalnie słodkawym zapachu, bardzo łatwopalna, rozpuszczalna w wodzie

Zastosowanie surowca: Metoksypropanol jest stosowany jako rozpuszczalnik dla tuszów drukarskich, przy produkcji żywic syntetycznych rozpuszczalnych w wodzie oraz klejów kauczukowych. Pełni także funkcję rozcieńczalnika i środka do przetwarzania i wytwarzania farb, powłok, środków czyszczących, agrochemikaliów oraz kosmetyków. MP jest półproduktem do produkcji środków do rozmrażania i zapobiegających oblodzeniu. Znalazł także zastosowanie jako środek czyszczący w przemyśle elektronicznym m.in. przy produkcji ekranów ciekłokrystalicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Ciecz działa drażniąco na skórę i oczy natomiast pary metoksypropanolu mogą wywoływać podrażnienia oczu oraz dróg oddechowych.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₄ H₁₀ O₂
Gęstość: 0,923 g/cm³
Numer CAS: 107-98-2
Numer WE/EINECS: 203-539-1
Numer indeksowy: 603-064-00-3