Monoetyloamina (MEA)

Nazwa handlowa produktu: Monoetyloamina (MEA)

Nazwa chemiczna związku: etanamina

Synonimy: Etyloamina; aminoetan; 2-aminoetanol; 1-Aminoethane; Ethanamine; Ethylamin; Ethylamine 

Właściwości chemiczne i fizyczne: Bezbarwna lub lekko żółtawa, ciecz lub gaz (w zależności od punkt wrzenia) o charakterystycznym amoniakalnym zapachu. Nierozpuszczalna w wodzie, dobrze za to rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych (np. etanolu i DEG).

Zastosowanie surowca: Znajduje zastosowanie w syntezie chemicznej: przy produkcji leków, jako półprodukt do otrzymywania pestycydów, herbicydów triazynowych (np. atrazyny i symazyny), surfaktantów, przyspieszaczy (np. jako katalizator w produkcji pianek poliuretanowych i żywic epoksydowych), inhibitorów korozji, w przemyśle barwników i garbników. Przy rafinacji ropy naftowej stosowany jako produkt pośredni. Przy produkcji farb do włosów coraz częściej amoniak jest zastępowany etyloaminą.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wynikiem kontaktu z parami MEA dochodzi do podrażnienia błon śluzowych układu oddechowego, co skutkuje bólem gardła, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, dusznościami, sinicą i obrzękiem płuc. Pary monoetyloaminy wywołują również podrażnienia lub oparzenia chemiczne skóry i oczu. Stężony roztwór MEA w kontakcie ze skórą powoduje oparzenia. W kontakcie ciekłej monoetyloaminy z oczami dochodzi do martwicy rogówki. Głównym skutkiem przewlekłego narażenia na pary monoetyloaminy jest działanie drażniące na oczy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₂ H₇ NO
Gęstość: 0,695 g/cm³
Numer CAS: 75-04-7
Numer WE/EINECS: 205-483-3
Numer indeksowy: 603-030-00-8