Octan metoksypropylu (PMA)

Nazwa handlowa produktu: Octan metoksypropylu (PMA)

Nazwa chemiczna związku: Octan eteru monometylowego glikolu propylenowego (PGMEA)

Synonimy: 1-methoxy-2-propanol acetate; PMA-EL; Propylene Glycol 1-Monomethyl Ether 2-Acetate; Propylene Glycol Methyl Ether Acetate; Propylene Glycol 1-Methyl Ether 2-Acetate; Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate; MPA; Glycol Ether PMA

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna łatwopalna ciecz o łagodnym, eterowym zapachu

Zastosowanie surowca: PMA stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik przemysłowych farb i powłok zwłaszcza tych zawierających poliizocyjaniany. Jest używany jako rozpuszczalnik w przemyśle elektronicznym a także rozpuszczalnik żywic i farb niekompatybilnych z wodą (w tym farb w sprayu). Wykorzystywany przy produkcji tworzyw akrylowych, żywic epoksydowych, alkidowych czy poliestrowych. PMA jest także składnikiem atramentów do drukarek komputerowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Dostanie się PMA do oczu może powodować ich ból nieproporcjonalny do poziomu podrażnienia tkanek a nawet uszkodzenie rogówki. Długotrwały kontakt ze skórą w małych ilościach nie powoduje podrażnień ale z bardzo dużymi ilościami surowca może powodować zawroty głowy lub senność. Wielokrotny kontakt ze skórą może wypływać na jej miejscowe zaczerwienienie. Wdychanie par PMA nie powoduje podrażnień.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O₃
Gęstość: 1,02 g/cm3
Numer CAS: 108-65-6
Numer WE/EINECS: 203-603-9
Numer indeksowy: 607-195-00-7