Monomer octanu winylu (VAM)

Nazwa handlowa produktu: Monomer octanu winylu (VAM)

Nazwa chemiczna związku: octan etenylu

Synonimy: Octan winylu; ester winylowy kwasu octowego; etanian winylu; Acetoksyetylen, VA,              1-Acetoxyethylene; Acetic acid ethylene ether; Acetic acid ethenyl ester; Acetic acid ethylene ester; Acetic acid ethylene ether; Acetoxyethylene

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna lotna ciecz o charakterystycznym bananowym i jednocześnie drażniącym aromatycznym zapachu; dobrze rozpuszczalny w alkoholu i eterach, trudno rozpuszczalny w wodzie

Zastosowanie surowca: Monomer octan winylu ma szerokie zastosowanie w syntezach organicznych. Wchodzi w skład kopolimerów powszechnego stosowania technicznego, w tym: polioctanu winylu będącego jednym ze składników emulsji i żywic, poli(etylenu-co-octanu winylu) (EVA), który jest m.in. głównym składnikiem folii opakowaniowych a także poli(alkoholu winylowego) (PVA). VAM jest składnikiem farb, lakierów i klejów.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Krótkotrwałe narażenie na wdychanie octanu winylu powodować może podrażnienie oczu, skóry i górnych dróg oddechowych. Kontakt przewlekły nie powinien skutkować żadnymi poważnymi objawami. Zgłoszono kilka przypadków podrażnienia górnych dróg oddechowych, kaszlu, chrypki, oraz pogorszania się stanu mięśni sercowych. VAM może wpływać na zaburzenia rozrodcze. Brak jest dostępnych informacji o efektach rozwojowych lub rakotwórczych octanu winylu na organizmy.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₄ H₆ O₂
Gęstość: 0,934 g/cm³
Numer CAS: 108-05-4
Numer WE/EINECS: 203-545-4
Numer indeksowy: 607-023-00-0