OGÓLNE WARUNKI SPREDAŻY I ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejsze warunki obowiązują w zakresie, w jakim strony określiły swoje prawa i obowiązki w umowie (zamówieniu).

1. Oferta handlowa i zawarcie transakcji
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług, zwanymi dalej Ogólnymi Warunkami, obowiązują w zakresie umów sprzedaży surowców dostarczanych przez Chem Trading Sp. z o.o. dostaw oraz wszelkich innych umów zawieranych pomiędzy Chem Trading Sp. z o.o. występującej w charakterze sprzedawcy, a jej Klientami.
1.2. Informacje przedstawione w katalogach, cennikach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych udostępnianych przez Chem Trading Sp. z o.o. nie są wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
1.3. Chem Trading Sp. z o.o. nie będzie związana w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów czy regulaminami stosowanymi przez Klientów i ich wzorcami dokumentów, chyba, że w trakcie negocjacji Chem Trading Sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na ich obowiązywanie.
1.4. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, umowa zostaje zawarta tylko na podstawie podpisanego przez Klienta zamówienia wystawionego na druku Chem Trading Sp. z o.o. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez zamawiającego wszystkich postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach.
1.5. Klient składając po raz pierwszy zamówienie w Chem Trading Sp. z o.o. zobowiązuje się wraz z zamówieniem dostarczyć poświadczone za zgodność z oryginałem aktualne kopie następujących dokumentów:
– odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,
– decyzji w sprawie nadania NIP,
– zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.
– wszelkich wymagań własnych dotyczących warunków dostawy i rozładunku surowców
1.6. Chem Trading Sp. z o.o. może wstrzymać się z realizacją zamówienia w sytuacji, gdy Klient nie dostarczy wszystkich dokumentów wymaganych w pkt. 1.5.
1.7. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, skan mailem.
1.8. Termin realizacji składanych zamówień jest każdorazowo ustalany indywidulanie. Warunki oraz termin realizacji powinny być każdorazowo potwierdzone przez Chem Trading Sp. z o.o. aby były obowiązujące.
1.9. Klient zobowiązany jest do:
Poinformowania na piśmie o każdym zdarzeniu mającym wpływ na jego sytuację finansową, w szczególności o jakimkolwiek zachwianiu płynności finansowej czy wypłacalności Klienta, zagrożeniu upadłością lub likwidacją oraz gdy zostanie złożony wniosek w postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym, dotyczącym Klienta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

 

2. Warunki płatności
2.1. Wszystkie ceny podane przez Chem Trading Sp. z o.o. są cenami netto, do których należy dodać wymagany prawem podatek VAT. Chem Trading Sp. z o.o.. jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i wystawia faktury ze stosowną obowiązującą w danym okresie stawką podatku VAT od towarów i usług na konto wskazane na zamówieniu lub fakturze pro forma lub fakturze vat

2.2. Podane ceny są zgodne z warunkami Incoterms 2010 i zgodnie z ich symbolem mogą zawierać koszty transportu, ubezpieczenia, załadowania, cła, ewentualnych podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych lub ich nie zawierać, w zależności od warunków Incoterms 2010, na które zdecyduje się klient w podpisanym zamówieniu.
2.3. Obowiązujące Klienta ceny są wyrażone w walucie, która widnieje na zamówieniu podpisanym przez Klienta.
2.4. W przypadku nadzwyczajnego wzrostu kosztów, wynikającego z wyższych cen dostawców, podwyższenia frachtów, podwyższenia danin publicznych lub opłat, lub wahań kursu walut, Chem Trading Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, o ile Klient nie wyrazi zgody na zmianę ustalonych wcześniej cen.
2.5. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT lub faktura pro forma wystawiona przez Chem Trading Sp. z o.o., płatna na warunkach określonych w zamówieniu.
2.6. Za termin zapłaty uznaje się wpływ środków na rachunek Chem Trading Sp. z o.o. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi kontrahent. Koszty banku Klienta związane z obsługą płatności ponosi Klient, koszty banku beneficjenta wpłaty ponosi Chem Trading Sp. z o.o.
2.7. Chem Trading Sp. z o.o. może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości zamówienia, uzgodnionej w podpisanym przez Klienta zamówieniu.
2.8. Jeżeli w sposób wyraźny nie uzgodniono inaczej do celów związanych z wystawieniem faktur czy rozliczeń podstawę będą stanowiły wyniki pomiarów, ciężary, dane ilościowe oraz jakościowe podane w dokumentacji udostępnionej przez Chem Trading Sp. z o.o. lub jej dostawców.
2.9. Klient nie jest uprawniony do wstrzymywania lub kompensowania płatności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych, w tym z tytułu roszczeń gwarancyjnych, chyba że takie roszczenia wzajemne zostały uznane przez Chem Trading Sp. z o.o. pisemnie lub zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.
2.10. Jeżeli Klient realizuje płatności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy lub jeżeli w stosunku do Klienta został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, lub jeżeli Chem Trading Sp. z o.o. poweźmie wiedzę o okolicznościach mogących budzić poważne wątpliwości co do wypłacalności lub zdolności kredytowej Klienta, lub odnośnie zdolności do wywiązywania się z postanowień umowy przez Klienta, wtedy Chem Trading Sp. z o.o. bez względu na inne przysługujące jej prawa i roszczenia będzie mogła w całości lub części odstąpić od wszelkich umów zawartych z Klientem, zamiast tego Chem Trading Sp. z o.o. będzie mogła zawiesić realizację tego rodzaju umów, uzależnić gotowość do realizacji świadczeń od płatności zaliczek lub od ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń przez Klienta, lub też zażądać natychmiastowej spłaty swoich wszystkich należności z tytułu obowiązujących stosunków handlowych.
2.11. Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych od dochodzonej kwoty brutto.
2.12. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Chem Trading Sp. z o.o.

 

3. Warunki realizacji dostaw
3.1. Miejscem dostawy jest każdorazowo ustalony w trakcie negocjacji i potwierdzony podpisanym przez Klienta zamówieniem adres dostawy.
3.2. Jeżeli Klient posiada szczególne wymagania co do rozładunku towaru na terenie jego zakładu to jest zobowiązany każdorazowo do przesłania szczegółowych wymogów wraz z zamówieniem.
3.3. Towar wysłany Klientowi nie podlega zwrotowi ani wymianie poza przypadkami określonymi poniżej.
3.4. W przypadku nieodebrania towaru przez kontrahenta w uzgodnionym terminie, Chem Trading Sp. z o.o.., o ile będzie to możliwe, dokona odpłatnego przechowania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać towar). Jednocześnie Chem Trading Sp. z o.o.. jest uprawniona do dochodzenia od Klienta kary umownej w wysokości 5% wartości brutto zamówionego przez Klienta towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, a Klient zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania na pierwsze pisemne wezwanie Chem Trading Sp. z o.o. Zapłata kary umownej, o której mowa powyżej, nie pozbawia Chem Trading Sp. z o.o. prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
3.5. Na rozładunek towaru przeznaczone są 4 godziny wolne od opłat. Po przekroczeniu tego Chem Trading Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat związanych z przestojem samochodu na rozładunku.
3.6. W przypadku dostaw realizowanych na tzw. „zielonym świetle”, gdy Klient ma obowiązek płatności za towar w dniu dostawy, czas rozładunku naliczany jest od momentu pojawienia się samochodu z towarem pod adresem wskazanym przez klienta w zleceniu.
3.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza Chem Trading Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy jest ograniczona do wysokości wartości zamówienia. Chem Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania umowy.
3.8. W przypadku dostaw DAP/DDP (Delivered at Place / Delivered Duty Paid) zakłada się dostawę do miejsca rozładunku. Za niezwłoczny i prawidłowy rozładunek odpowiada wyłącznie Klient.
3.9. Jeżeli dostawa będzie realizowana przy pomocy cysterny kolejowej Chem Trading Sp. z o.o. zastrzega sobie wybór wielkości cysterny. Klient jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia cysterny niezwłocznie po jej przybyciu, a w przypadku braku innych uzgodnień do odesłania jej na miejsce wysyłki według ustaleń. Cysterny wykorzystywane przez Chem Trading Sp. z o.o. udostępniane są na okres 72 godzin bez pobierania za nie czynszu, chyba że pisemnie postanowiono inaczej. Jeżeli w przeciągu wyżej wskazanego terminu cysterny nie zostaną zwrócone w stanie opróżnionym naliczony zostanie dzienny czynsz za cysternę w wysokości 50 euro za każdą rozpoczętą dobę. Klient nie może wykorzystywać cystern używanych przez Chem Trading Sp. z o.o. na własne potrzeby ani na potrzeby osób trzecich.
3.10. Klient zobowiązuje się w odpowiednim terminie przed rozpoczęciem realizacji dostawy Chem Trading Sp. z o.o. uzyskać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i licencje prawem wymagane lub podtrzymywać ważność uzyskanych zezwoleń, pozwoleń i licencji, a także udokumentować je na żądanie Chem Trading Sp. z o.o.
3.11. Jeżeli dostawa będzie realizowana przy pomocy iso-kontenera Chem Trading Sp. z o.o. zastrzega sobie wybór wielkości iso-kontenera. Klient jest zobowiązany do całkowitego opróżnienia iso-kontenera niezwłocznie po jego przybyciu. Iso-kontenery wykorzystywane przez Chem Trading Sp. z o.o. udostępniane są na okres 4 godzin bez pobierania za nie dodatkowych opłat, chyba, że pisemnie postanowiono inaczej. Po przekroczeniu tego czasu Chem Trading Sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat związanych z przestojem na rozładunku. Klient nie może wykorzystywać iso-kontenerów używanych przez Chem Trading Sp. z o.o. na własne potrzeby ani na potrzeby osób trzecich.

 

4. Siła wyższa
4.1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń powstałych bez winy którejkolwiek ze stron, zwłaszcza okoliczności, które mogą spowodować niewspółmierne koszty, jak również wstrzymanie produkcji, brak surowców, uszkodzenie maszyn, kłopoty z zapewnieniem transportu, opóźnienia w transporcie lub cleniu towarów, działania urzędowe, itp. lub na skutek działania siły wyższej, które uniemożliwią Chem Trading Sp. z o.o. lub jej dostawcom realizację zamówienia – termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności. Dodatkowo Chem Trading Sp. z o.o. jest uprawniona odstąpić od umowy, jeżeli w wyniku zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności termin realizacji zamówienia przesunie się o więcej niż miesiąc.
4.2. Przypadki okoliczności siły wyższej dotyczące dostawców Chem Trading Sp. z o.o. będą traktowane jako okoliczności siły wyższej Chem Trading Sp. z o.o..
4.3. W razie wystąpienia takich okoliczności termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas ich trwania. Po ustąpieniu tych okoliczności Chem Trading Sp. z o.o. dostarczy Klientowi przedmiotowe i niedostarczone ilości na warunkach umownych, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

5. Obowiązek kontroli i składania reklamacji
5.1. Reklamacji podlega towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem.
5.2. Wady części towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
5.3. Chem Trading Sp. z o.o. nie odpowiada za wady rzeczowe, które tylko w nieznacznym stopniu obniżają wartość lub przydatność towaru.
5.4. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego towaru przy odbiorze pod względem ilościowym.
5.5. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej (podpisany dokument w formacie pdf wysłany pocztą elektroniczną) z podaniem towaru, którego dotyczy, ilości i przyczyny reklamacji. Partię reklamowanego towaru klient powinien odesłać, wyłącznie po ustaleniu z Chem Trading Sp. z o.o. uzgodnionym sposobem wysyłki i w ustalonym terminie. Wysyłka reklamowanej partii towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki uprawnia Chem Trading Sp. z o.o. do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki zwrotnej.
5.6. Po upływie 30 dni od daty dostawy zostaje wyłączona odpowiedzialność za wady ukryte.
5.7. Zgłaszający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia na żądanie Chem Trading Sp. z o.o.. próbek reklamowanego towaru pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
5.8. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa biegu płatności.
5.9. Chem Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w szczególności przez podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu bądź, którym odsprzedali towary/usługi nabyte w Chem Trading Sp. z o.o.
5.10. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie będą akceptowane.
5.11. Chem Trading Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedynie do wysokości ceny towaru i tylko w stosunku do Klienta. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, o ile nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy, jest wyłączona.
5.12. W przypadku uznania reklamacji, Chem Trading Sp. z o.o. według własnego wyboru usunie wady lub dostarczy towar zastępczy pozbawiony wad w umówionym terminie.
5.13. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.12., Klient może Chem Trading Sp. z o.o. na piśmie dodatkowy odpowiedni termin na wywiązanie się z obowiązku. Po bezskutecznym upływie terminu Klient może zażądać stosownej obniżki ceny lub odstąpić od umowy. Inne roszczenia Klienta są wykluczone.
5.14. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się z upływem 12 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których przepisy prawa przewidują obowiązek zastosowania dłuższych okresów przedawnienia.
5.15. Chem Trading Sp. z o.o. nie udziela gwarancji i zapewnień dotyczących możliwości wprowadzenia towarów na rynek lub ich przydatności do określonych celów.
5.16. W przypadku ustania realizacji prawidłowych lub terminowych dostaw, Chem Trading Sp. z o.o. uprawniona jest do zawieszenia lub rozwiązania umowy.
5.17. Chem Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu działań niedozwolonych lub z tytułu szkód, które powstały w przedmiocie dostawy, chyba że klient dowiedzie przed Sądem, że Chem Trading Sp. z o.o. jego organy lub podwykonawcy, którym powierzono specjalne zadania kierownicze, działali w sposób umyślny lub dopuścili się rażącego zaniedbania.

5.18. Chem Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności, niezależnie od przyczyny, za szkody powstałe w sposób pośredni lub utratę zysków.
5.19. Chem Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyładunku środków transportowych oraz za szkody spowodowane przez pojazdy obce przewożące towar. Klient może żądać dokonania cesji roszczeń przysługujących Chem Trading Sp. z o.o.. z tytułu szkody wobec osób trzecich.

 

6. Poufność
6.1. Strony umowy zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę ujawnione na wniosek właściwego organu państwowego.
6.2. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania umowy bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

7. Postanowienia końcowe
7.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zawarte muszą być przez umocowanych przedstawicieli stron.
7.2. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy, zwłaszcza w kwestii rozbieżności związanych z interpretacją oraz ważnością postanowień umowy.
7.3. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
7.4. Prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć w wykonaniu umowy jest prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest Sąd w Warszawie.
7.5. Wyklucza się możliwość stosowania przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach
międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), chyba że postanowiono inaczej.
7.6. Niemożliwość realizacji jednego lub kliku niniejszych warunków lub postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych warunków lub postanowień. Strony zastąpią warunek nieważny lub niemożliwy do zrealizowania przez taki warunek, który będzie jak najbardziej zgodny z pierwotnym zamierzeniem.
7.7. Żadna ze stron nie może dokonać cesji praw oraz/lub obowiązków wynikających z niniejszych warunków częściowo lub w całości na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody strony przeciwnej.