Styren monomer (STY)

Nazwa handlowa produktu: Styren monomer (STY)

Nazwa chemiczna związku: fenyloeten

Synonimy: etenylobenzen; winylobenzen; fenyloetylen; SM; Styrol; Styrene Monomer; Phenylethylene; Vinylbenzene; Ethenylbenzene; Cinnamen; Cinnamenol; Cinnamol

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna lub lekko żółtawa oleista ciecz o słodkawym niezbyt przyjemnym, przenikliwym zapachu; rozpuszczalna w acetonie, etanolu, metanolu i eterze dietylowym; substancja łatwopalna – pary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową

Zastosowanie surowca: Styren wykorzystywany jest do produkcji: polistyrenów, kopolimerów styrenowych, kauczuków syntetycznych (gum) oraz żywic butadienowo-styrenowych. Jest podstawowym surowcem w przemyśle tworzyw sztucznych (m.in. tworzywo ABS, tworzywa sztuczne wzmocniane włóknem szklanym stosowane w szkutnictwie) oraz powłok ochronnych. Styren jest także półproduktem chemicznym w licznych syntezach organicznych oraz rozpuszczalnikiem i składnikiem żywic poliestrowych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Styren do organizmu człowieka może wnikać poprzez układ oddechowy a w niewielkim stopniu także przez skórę wywołując ostre działanie, m.in.: podrażnienie oczu, błon śluzowych nosa i gardła, nudności, uczucie dyskomfortu oraz zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi ciała. Styren może wywierać neurotoksyczne działanie na obwodowy i ośrodkowy układ nerwowy oraz powodować zaburzenia widzenia. Istnieją liczne dane na temat genotoksycznego działania Styrenu u ludzi narażonych na długotrwałą ekspozycję, zwierząt laboratoryjnych oraz w warunkach in vitro.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₈ H₈
Gęstość: 0,909 g/cm³
Numer CAS: 100-42-5
Numer WE/EINECS: 202-851-5
Numer indeksowy: 601-026-00-0