Tetrahydrofuran (THF)

Nazwa handlowa produktu: Tetrahydrofuran (THF)

Nazwa chemiczna związku: Oksolan

Synonimy: Czterowodorofuran; Tlenek cyklotetrametylenu; Tlenek dietylenu; Tlenek butylenu; Tlenek tetrametylenu; 1,4-epoksybutan; 1,4-Epoxybutane; Cyclotetramethylene oxide; Furanidine; Oxacyclopentane; Oxolane; Tetramethylene oxide; Butane, alpha, delta-oxide; Alpha-Hydro-Omega-Hydroxypoly(oxy-1,4-Butanediyl) Butylene oxide, Diethylene oxide

Właściwości chemiczne i fizyczne: bezbarwna ciecz, o niskiej lepkości, dobrze mieszalna z wodą,  ostry acetonowo-eteryczny zapach

Zastosowanie surowca: W zależności od stopnia stężenia tetrahydrofuran może być stosowany m.in. jako przemysłowy rozpuszczalnik naturalnych oraz syntetycznych żywic i polimerów (głównie PVC). Ma szerokie zastosowanie w produkcji lakierów, klejów, atramentów i farb a także w syntezach paliw, witamin, hormonów i farmaceutyków, syntetycznych perfum czy insektycydów. THF jest także używany jako rozpuszczalnik olejów, tłuszczów i niewulkanizowanej gumy. Glikol poli(tetrahydrometyloetylowy) (PTMEG), czyli THF w formie spolimeryzowanej używany jest jako główny składnik do produkcji elastomerowych włókien poliuretanowych typu Spandex.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Wdychanie tetrahydrofuranu powoduje podrażnienie układu oddechowego, głównie kaszel i duszności. W wysokim stężeniu może wywoływać nudności, zawroty i bóle głowy. Może również powodować pojawienie się płynu w jamie opłucnej, uszkodzenie wątroby, nerek lub płuc. Działa drażniąco na skórę powodując jej zaczerwienienie, świąd i ból. Ponadto THF może być wchłaniany przez skórę. W wyniku dostania się do oczu może nastąpić podrażnienie, zaczerwienienie, ból a nawet trwałe uszkodzenie wzroku. Spożycie grozi podrażnieniem układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka, ból gardła i bóle brzucha). Uwaga! Opary substancji są cięższe od powietrza co powoduje, że mogą przemieszczać się na znaczną odległość do źródła ognia i płomienia.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C4 H8 O
Gęstość: 0,89 g/cm³
Numer CAS: 109-99-9
Numer WE/EINECS: 203-726-8
Numer indeksowy:603-025-00-0