Trietyloamina (TEA)

Nazwa handlowa produktu: Trietyloamina (TEA)

Nazwa chemiczna związku: Trietyloamina

Synonimy: N,N-dietyloetanoamina; trójetyloamina; (Diethylamino)ethane; N,N-Diethylethanamin; N,N,N-Triethylamine

Właściwości chemiczne i fizyczne: ma nieprzyjemny dla człowieka „rybi” zapach. Jest bezbarwną, wysoko lotną, bardzo łatwopalną cieczą nierozpuszczalną w wodzie, lecz dobrze rozpuszczalną rozpuszczalnikach organicznych. Granice wybuchowości: 1,2 – 9,3% obj. Stosowana jako zasada w syntezie organicznej, np. podczas otrzymywania estrów i amidów z chlorków kwasowych i alkoholi, neutralizując wydzielający się chlorowodór.

Zastosowanie surowca: Trietylamina jest stosowana głównie jako katalizator w procesach polimeryzacji (w procesie produkcji pianek poliuretanowych oraz żywic epoksydowych i jonowymiennych) oraz środek emulgujący, np. dla barwników, środków ochrony roślin (np. pestycydów), leków, pasz dla zwierząt, materiałów wybuchowych i środków powierzchniowo-czynnych; w przemyśle papierniczym oraz do uzdatniania wody i innych substancji chemicznych.

Bezpieczeństwo dla zdrowia: Opary TEA o dużych stężeniach działają drażniąco na błony śluzowe oczu i górnych dróg oddechowych (nos i gardło) oraz płuca, powodując kaszel, zadławienia i trudności w oddychaniu. Roztwory triatyloaminy mają działannie silnie drażniące na oczy (kontakt z oczami powoduje poważne oparzenia) i umiarkowanie drażniąco na skórę. Może powodować oparzenia skóry.

Więcej informacji dostępnych w karcie charakterystyki produktu, dostępnej pod tym adresem.

Wzór chemiczny: C₆ H₁₅ N
Gęstość: 0,727 g/cm³
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE/EINECS: 204-469-4
Numer indeksowy: 612-004-00-5